top of page

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden betreffen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De besloten vennootschap naar Nederlands recht Verbo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Jules de Beerstraat 5. Verbo is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant onder nummer 18047.170. 

 

1. Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, op door ons van Koper ontvangen orders, en op de verkoop en levering van al onze artikelen, ook indien de overeenkomst tot stand komt als gevolg van een aanvaarding van een aanbod van de zijde van Koper. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verbo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
1.4 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.5 Indien één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Verbo en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2. Aangewezen aanbiedingen 
Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn - indien van toepassing - slechts geldig voor een daarin uitdrukkelijk genoemde termijn, en zijn ook overigens geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende kwalitatieve eigenschappen e.d. van onze artikelen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Een getoond monster geldt slechts als aanduiding en verplicht ons niet tot het ooit leveren van een soortgelijk goed. De in dit aanbod vermelde prijzen zijn telkens exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

3. Bestellingen 
3.1 Met uitzondering van orders die (mede) betrekking hebben op handelsgoederen (grondstoffen) geldt, dat een order uitsluitend door Verbo wordt aanvaard door schriftelijke of elektronische bevestiging van de order. 
3.2 Slechts indien en voor zover onze orderbevestiging ten nadele van Koper afwijkt van de order of anderszins niet juist is, dan kan Koper daartegen gedurende 24 uur na verzending van de orderbevestiging door Verbo alsnog bezwaar maken en zal zijn bezwaar - indien daaraan van onze zijde geen gevolg is gegeven - worden beschouwd als intrekking van zijn order. 

4. Prijs 
4.1 De door ons opgegeven en/of met ons overeengekomen verkoopprijzen zijn gebaseerd op belastingen, heffingen, inkoopprijzen, wisselkoersen e.d., zoals deze bestaan en gelden op het moment waarop de overeenkomst met Koper tot stand komt. Tenzij anders overeengekomen gelden al onze prijzen af-fabriek Tilburg, Nederland, en zijn deze in USD exclusief BTW en exclusief de kosten van transport naar de door Koper gewenste bestemming en andere aan het transport verbonden kosten.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd bij iedere wijziging in het bedrag of het percentage van de belastingen, heffingen en rechten, alsmede bij wijziging van onze inkoopprijs of de wisselkoers daarvan, na het sluiten van de overeenkomst de uiteindelijk door koper verschuldigde verkoopprijs of verkoopprijzen te herzien en deze aan de hand van de opgetreden wijziging aan koper in rekening te brengen. 
4.3 Indien met koper wordt overeengekomen, dat wij in opdracht, en voor rekening en risico van koper, transportkosten deel laten uitmaken van de koopovereenkomst, dan geldt ten aanzien van deze kosten het bepaalde in dit artikel. 

5. Levertijd 
5.1 In de order of orderbevestiging opgenomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zullen voor Verbo nimmer een fatale termijn zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.2 Behoudens indien een fatale termijn is overeengekomen op de wijze, in de bewoordingen en met de gevolgen als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal Koper ons een overschrijding van de levertijd niet kunnen verwijten, dan nadat hij ons - in geval van een eventuele overschrijding - allereerst en tenslotte een redelijke termijn van tenminste 30 dagen heeft geboden waarbinnen wij alsnog aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Overschrijding van deze termijn geeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zijn wij gehouden tot vergoeding van schade. 
5.3 Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, geschiedt levering door ons zo spoedig mogelijk, dan wel binnen een naar ons oordeel redelijke termijn, gelet op de aard van de artikelen en de overige ons bekende relevante omstandigheden. Koper kan ons desgewenst verzoeken een niet fatale termijn vast te stellen waarbinnen de artikelen zullen worden geleverd, bij overschrijding waarvan hij alsdan het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij of koper tot enige vergoeding van schade gehouden zijn. 

5.4 Voor overeenkomsten, waarbij een al dan niet uiterste levertijd van niet langer dan 15 werkdagen is overeengekomen, geldt in alle gevallen dat wij gedurende vijf werkdagen na de overschrijding van de levertijd alsnog aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder in verzuim te komen. 

6. Ontbinding van de overeenkomst 
6.1 De koopovereenkomst komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding door Verbo van een geplaatste order. 
6.2 Indien Koper in verzuim is met de nakoming van één van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ons, en wij bevoegd zijn die overeenkomst te ontbinden, dan zijn wij bevoegd om niet alleen tot ontbinding van die overeenkomst over te gaan, maar ook van eerdere en andere met hem gesloten overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk, en ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. In dat geval is de koper verplicht de hem krachtens die overeenkomsten geleverde artikelen op ons eerste verzoek en te onzer keuze aan ons terug te leveren, zulks tegen onze verplichting om, voor zover de aan ons teruggeleverde artikelen door koper zijn verzonden, koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan 25% van de oorspronkelijke factuurwaarde, tenzij de artikelen speciaal voor deze koper zijn vervaardigd, en onverminderd onze aanspraken op betaling van teruggeleverde en niet terugontvangen artikelen en onverminderd onze aanspraak op vergoeding van schade. 

7. Plaats en tijdstip van levering 
7.1 Elke levering wordt verzonden vanaf fabriek Tilburg, Nederland, en vindt plaats op het moment dat de artikelen aldaar door (de vervoerder van) of namens Koper in ontvangst worden genomen dan wel zijn ingeladen ter verzending aan hem. Vanaf dat moment is het risico voor Koper. 
7.2 Verbo behoudt zich het recht voor een geaccepteerde order in gedeelten uit te voeren. Elk gedeelte van een levering geldt als een afzonderlijke en zelfstandige levering. Verbo is bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. 
7.3 Wij behouden ons steeds het recht voor onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, indien zulks naar ons oordeel wenselijk of noodzakelijk is. 
7.4 Indien de artikelen ondanks de met Koper overeengekomen condities, door omstandigheden, die ons niet kunnen worden toegerekend, niet op het door hem opgegeven adres kunnen worden afgeleverd en overhandigd, worden wij niettemin geacht aan onze leveringsplicht te hebben voldaan, door de artikelen gedurende 14 werkdagen na de datum waarop de artikelen voor verzending gereed zijn gekomen, in ons magazijn of in dat van de vervoerder ter beschikking van Koper te houden, van welke datum Koper door ons schriftelijk en aangetekend in kennis zal worden gesteld. 
7.5 De koper is verplicht de zaken bij aanbieding in ontvangst te nemen, respectievelijk in het geval als bedoeld in lid 4, de artikelen in ontvangst te nemen op het aan ons opgegeven adres. 
7.6 Niet of niet tijdig in ontvangst genomen artikelen worden voor rekening en risico van de koper opgeslagen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aan de artikelen, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen. De koper is aansprakelijk voor alle extra kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten.

 

8. Transport 
8.1 Tenzij anders overeengekomen, regelen wij in opdracht en voor rekening en risico van koper het transport van de artikelen naar de door koper opgegeven plaats van bestemming. De door ons te leveren artikelen zullen nimmer verzekerd zijn. Indien zulks door koper wordt gewenst, dient hij schriftelijk opdracht te geven tot transport en tot verzekerd vervoer op zijn kosten. Door het tot stand komen van de koopovereenkomst wordt de opdracht van koper aan ons verstrekt om in naam van en voor rekening en risico van koper de vervoerovereenkomst tot stand te brengen, tenzij anders is overeengekomen. 
8.2 Indien wij ons terzake van het verkochte hebben verplicht tot het sluiten van een vervoerovereenkomst, wordt deze, met al hetgeen daartoe behoort, geacht deel uit te maken van de koopovereenkomst. Is de vervoerder in verzuim, ook in het geval dit door ons is gecontracteerd, dan zijn wij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk; wij zijn alsdan jegens koper volledig gekweten, door overdracht van onze desbetreffende rechten jegens de vervoerder aan koper.

 

9. Garantie 
9.1 Wij verlenen geen garantie, anders dan omschreven in de overeenkomst. 
9.2 Wij staan niet in voor de kwaliteit van te leveren grondstoffen en halffabrikaten, anders dan dat deze bij normaal gebruik voldoen aan de normaal gebruikelijke kwaliteitsnormen. Wij staan er nimmer voor in, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan koper ter hand is gesteld, dat het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor koper het geleverde wenst toe te passen, te gebruiken of te verwerken. 
9.3 Voor artikelen waarvoor terecht een beroep op garantie zal worden gedaan, zullen wij overgaan tot kosteloze vervanging van de artikelen. 
9.4 De garantie geldt nimmer voor gebreken of defecten die (mede) zijn ontstaan als gevolg van uitwendig geweld, gebruik, natuurlijke slijtage en andere buiten de invloedssfeer van Verbo liggende oorzaken, daaronder mede begrepen reiniging en/of bewerking door of vanwege de Koper. 
9.5 Geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden afwijkingen, vallen nimmer onder de garantie en verplichten ons nimmer tot enige schadevergoeding, en geven Koper evenmin het recht de ontvangst of betaling van de geleverde artikelen te weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor door koper geleden directe en/of indirecte schade als gevolg van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde artikelen, anders dan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. 

10. Aansprakelijkheid 
10.1 Indien Verbo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
10.2 Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal USD 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend USD). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verbo in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, te vermeerderen met ons eigen risico onder die verzekering. 
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verbo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ons toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont, dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
10.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
10.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verbo of onze ondergeschikten. 
10.6 Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door Verbo ingeschakelde derde(n). Koper vrijwaart Verbo voor aanspraken van derden. 
10.7 De aansprakelijkheid van Verbo eindigt in ieder geval op het moment van doorverkoop door de verkoper. Koper vrijwaart Verbo hierbij voor aanspraken van deze wederverkoper. 

11. Inspectie en reclames 
11.1 Koper is verplicht het geleverde bij inontvangstneming te controleren op de hoeveelheden, zoals vermeld op de vrachtbrief of het bewijs van ontvangst en op de staat van verpakking, en wordt geacht de daarin omschreven hoeveelheden in goede staat te hebben ontvangen, indien hij daarvan geen aantekening of voorbehoud op de vrachtbrief of het bewijs van ontvangst heeft gemaakt. 
11.2 Voorts is Koper verplicht de aan hem afgeleverde artikelen binnen 24 uur na inontvangstneming van de levering te controleren op overeenstemming met de overeenkomst, meer in het bijzonder op alle hoedanigheden en eigenschappen die bij uitwendige controle aan de orde zijn. De aan Koper afgeleverde artikelen worden geacht aan de orderbevestiging te beantwoorden, tenzij en voorzover Koper binnen 24 uur na de inontvangstneming schriftelijk per telefax bij ons heeft gereclameerd. 
11.3 Reclames met betrekking tot andere zichtbare of onzichtbare gebreken zijn slechts geldig, indien de afwezigheid daarvan door ons is gegarandeerd, en deze bovendien binnen acht werkdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gemeld, dan wel - indien koper aannemelijk maakt dat hij een gebrek ook bij een deugdelijke inspectie niet eerder heeft kunnen ontdekken - binnen acht werkdagen nadat koper deze gebreken heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, zulks op straffe van verval van het recht om op deze gebreken enige aanspraak te maken.

11.4 Na gebruik of reiniging of na gehele of gedeeltelijke behandeling van de artikelen is reclamatie niet meer mogelijk. Reclames betreffende in de handel gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden kleine afwijkingen worden niet geaccepteerd. 
11.5 Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan kunnen wij, met uitsluiting van enig recht van de koper op vergoeding van schade, de artikelen kosteloos laten verbeteren of vervangen. 


12. Retourzendingen De koper heeft nimmer het recht geleverde artikelen terug te zenden indien en zolang wij daarmee niet hebben ingestemd. De door ons terugontvangen artikelen blijven voor rekening en risico van de koper, zolang wij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 of 9, niet hebben laten weten, dat wij de artikelen terugnemen. Het verlenen van toestemming tot terugname houdt niet in, dat wij een eventuele reclamatie of garantie erkennen. Evenmin kan daaraan een recht op schadevergoeding worden ontleend. 13. Betaling/voorbehoud van eigendom/stelling van zekerheid 


13.1 Betaling is opeisbaar per de datum van levering. Zij dient in ieder geval te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders is vermeld. Reclames van Koper geven hem niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 
13.2 Betaling door Koper van een bepaalde verbintenis strekt primair in mindering van de kosten met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
13.3 Indien koper een betaling verricht die kan worden toegerekend aan twee of meer betalingsverplichtingen jegens ons, geschiedt de toerekening aan de betalingsverplichtingen die koper bij betaling aanwijst, bij gebreke waarvan de toerekening vervolgens geschiedt aan de opeisbare betalingsverplichting die het meest bezwarend is, of ten slotte aan de oudste betalingsverplichting. Indien de betalingsverplichtingen voorts van gelijke ouderdom zijn, vindt toerekening van betaling naar evenredigheid plaats. 
13.4 Indien Koper na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn niet heeft betaald, is hij onmiddellijk en door het enkele verstrijken van de termijn van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke handelsrente, zoals bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Ook alsdan komen alle door ons te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke en andere kosten voor rekening van koper, tenzij deze kosten onredelijk hoog zijn. 
13.5 Aan buitengerechtelijke kosten is koper administratiekosten verschuldigd van 1% van het openstaande bedrag voor iedere door ons te verzenden betalingsherinnering of sommatie, en voorts het bedrag van tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van USD 500,00, te vermeerderen met BTW, indien en zodra wij de incasso van onze vordering uit handen hebben gegeven. 
13.6 De eigendom van de verkochte artikelen gaat eerst op koper over, nadat deze aan hem zijn afgeleverd, en al hetgeen door koper terzake van de door ons geleverde artikelen aan ons verschuldigd is, met inbegrip van de verschuldigde rente en kosten, is voldaan. Ook ingeval van enig krediet, door ons uit welken hoofde ook aan koper verleend en ingeval van enige andere schuld van koper aan ons, gaat de eigendom van door ons geleverde goederen eerst over, indien wij aan koper een geldig bewijs van kwijting hebben afgegeven. 
13.7 Door ons afgeleverde zaken, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
13.8 De koper is niet bevoegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een pandrecht of enig ander recht te vestigen. 
13.9 Koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Verbo of een door haar ingeschakelde derde, om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken weg te (doen) halen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 10% per dag, te berekenen over het totaal verschuldigde openstaande bedrag van de factuur door Koper. 
13.10 Wij zijn derhalve steeds gerechtigd om voor en na de levering van Koper te verlangen, dat deze zich op een voor ons bevredigende wijze garant stelt op een door ons aan te wijzen wijze, voor de juiste nakoming van het totaal van zijn bestaande al dan niet opeisbare betalingsverplichtingen. Zolang zodanige zekerheid na een daartoe strekkend verzoek van onze zijde niet is gesteld, kunnen wij onze leveringsverplichting opschorten en - indien koper, ook na schriftelijke sommaties onzerzijds, in gebreke blijft - de overeenkomst ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6. 

3.11 Indien koper de termijn waarbinnen betaling had moeten plaatsvinden heeft overschreden, hij in staat van faillissement is geraakt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt of onder curatele wordt gesteld, dan wel zich andere omstandigheden voordoen die de verwachting rechtvaardigen dat hij zijn al dan niet toekomstige betalingsverplichtingen niet zal nakomen, hebben wij het recht de met hem gesloten overeenkomst(en), of gedeelten daarvan, te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door ons worden gemaakt in verband met de niet-nakoming door koper van diens verplichtingen of in verband met de ontbinding, komen voor zijn rekening. 
13.12 Koper verplicht zich voor het geval dat wij van ons eigendomsvoorbehoud gebruik willen maken, alle geleverde artikelen, ook voor zover deze zijn betaald, op eerste verzoek en op zijn kosten, tegen bewijs van vrijgave terug te geven en daarbij alle gewenste medewerking te verlenen en inlichtingen te verschaffen zoals het verschaffen van toegang tot de opslagruimte etc. Koper zal ons direct waarschuwen, zodra een derde, uit welke hoofde dan ook, meent aanspraken op de artikelen te hebben en/of in verband daarmee maatregelen neemt of zal nemen. 
13.13 Indien wij gebruik hebben gemaakt van het recht de artikelen terug te nemen, dan hebben wij de keuze deze artikelen onder ons te houden en voor rekening van koper op te slaan, totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, dan wel de artikelen te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de openstaande vorderingen op koper, dan wel de met koper gesloten koopovereenkomsten, voor zover betrekking hebbend op de terugontvangen zaken, te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6. 

14. Verplichting tot verzekering 
14.1 Koper verplicht zich bedoelde zaken als een goed huisvader voor het behoud en de bewaring te beheren, ordelijk en in goed zicht op te slaan, en deze ten genoegen van Verbo te verzekeren tegen brand, waterschade, ontploffingsgevaar en diefstal, zulks ten behoeve van Verbo, de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te voldoen, en de polis alsmede de betaalde premiebewijzen op eerste verzoek aan Verbo af te geven. Koper zal de verzekeringsovereenkomst zodanig vormgeven, dat hij uitsluitend per heel jaar een verzekeringspremie verschuldigd zal zijn. 
14. 2 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Verbo te verpanden op de wijze als zal worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW; - de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud door ons aan ons geleverde zaken te verpanden op de wijze als zal worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW; - de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud door ons aan Verbo geleverde zaken te verpanden op de wijze als zal worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW: 239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te bestempelen als het eigendom van Verbo; - op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verbo ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

15. Overmacht 
15. 1 Omstandigheden, die de productie, de levering of de verzending aan ons of aan koper belemmeren, bezwaren of vertragen, ten gevolge van omstandigheden die ons niet kunnen worden toegerekend, waaronder in ieder geval staking van of uitsluitend, gebrek aan arbeidskrachten, zowel binnen als buiten ons bedrijf, gebrek aan geschikte transportmiddelen, blokkade in het verkeer te land, te water of in de lucht, verzuim van onze leverancier(s), vervoerder(s) of andere door ons ingeschakelde derden, en alle andere onheilen van welke aard ook, ontslaan ons van onze verplichtingen, voortvloeiende uit de met koper gesloten overeenkomst of schorten de nakoming daarvan op, zonder dat wij te dien aanzien gehouden zijn tot enige vergoeding van schade. 
15.2 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade, indien de koper bewijst dat die schade het gevolg is van onze opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door fouten van derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet. 


16. Geschillen/bevoegdheid 
16.1 De overeenkomst met Koper wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten met Koper, zullen - onverminderd de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, sector Kanton - worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, Nederland, tenzij wij zouden besluiten ons te wenden tot de ten aanzien van Koper (mede) bevoegde rechter, dan wel ons te onderwerpen aan het oordeel van die andere rechter. 16.2 In het geval dat, door wie dan ook, zal worden besloten een procedure tot onderzoek en/of analyse van het door ons geleverde in te stellen, komen de kosten daarvan steeds voor rekening van de partij, die door het bewijs in het ongelijk is gesteld. 


17. Slotbepaling Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald, worden de verhouding tussen ons en koper beheerst door deze Algemene Voorwaarden en door eventuele op de orderbevestiging vermelde bijzondere voorwaarden, zulks met uitsluiting van (algemene) voorwaarden, die koper op enigerlei wijze van toepassing heeft verklaard of wenst te verklaren. De tekst van deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal prevaleert boven de tekst van een vertaling in een vreemde taal in geval van tegenstrijdigheid tussen beide. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn voor het eerst gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda, Nederland. (2010) Ik accepteer de algemene voorwaarden 

Verbo Group

Verbo Logo (transparant).png
bottom of page